هر لحظه رو دریاب

همیشه در زمان حال باش و کیف کن و لذتشو ببر خدایا شکرت بابت ابن همه فراووانی  

0
رایگان!

عاشق خودت باش

هیچ چیز مهم تر از این نیست که همیشه به خودت عشق بورزی و عاشق خودت باشی عاشق خودت باش…

0
رایگان!