هر لحظه رو دریاب

همیشه در زمان حال باش و کیف کن و لذتشو ببر خدایا شکرت بابت ابن همه فراووانی  

0
رایگان!